Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van GoodParking

 

 

Begripsbepalingen

 

GoodParking:

Het bedrijf dat het voertuig van de luchthavenreizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert en is gevestigd in Cruquius.

 

Reiziger:

Natuurlijk persoon welke telefonisch of via de website een reservering heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van GoodParking.

 

Parkeerperiode:

De periode waarin het voertuig van reiziger wordt geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

 

 

Artikel 1: Reservering

 

1.1. Reserveren:

Reiziger kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parkeerservice reserveren.

 

1.2. Non acceptatie:

GoodParking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

 

 

Artikel 2: Parkeren en retourneren

 

2.1. Parkeren:

Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan GoodParking.

 

2.2. Retourneren:

De reiziger dient GoodParking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan reiziger geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door reiziger is aangegaan. GoodParking behoudt zich het recht voor het voertuig van reiziger niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.

 

2.3. Vertraging:

De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. GoodParking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van reiziger zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat reiziger bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. GoodParking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere dan in de reservering gemelde vlucht, retour gereisd wordt.

 

 

Artikel 3: Reserveren, betalen en annuleren

 

3.1. Reserveren:

Reiziger heeft de mogelijkheid tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit te maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend na telefonisch overleg worden gemaakt.

 

3.2. Betalen:

Reiziger kan contant of per pin betalen bij afleveren van zijn voertuig op locatie, of tijdens reserveren op de website via iDEAL.

 

3.3. Annuleren:

Reiziger kan de boeking tot 24 uur voor vertrek kosteloos annuleren. Bij annuleringen na 24 uur voor vertrek of het niet komen opdagen van reiziger, wordt een vast bedrag van € 35,00 in rekening gebracht.

 

 

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden reiziger

 

4.1. Reiziger dient er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. GoodParking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de reiziger niet start, zal

GoodParking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de reiziger dit wenst. Het risico ligt dan bij de reiziger die GoodParking opdracht heeft gegeven.

 

4.2. Reiziger zorgt ervoor, dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

 

4.3. Reiziger zorgt ervoor, dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, afdoende verzekerd is.

 

 

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van GoodParking:

 

5.1. GoodParking is verplicht en bevoegd de auto van reiziger te verplaatsen van en naar het parkeerterrein van GoodParking en te parkeren.

 

5.2. GoodParking is verplicht aan de reiziger op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.

 

5.3. GoodParking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid:

 

6.1. GoodParking zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de reiziger aan GoodParking onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is GoodParking voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

 

6.2. GoodParking is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het voertuig van de reiziger die ontstaan tijdens het vervoer en/of in de periode dat het voertuig geparkeerd staat. Parkeren gebeurt op eigen risico van de reiziger. Reiziger wordt geacht zijn voertuig afdoende verzekerd te hebben. GoodParking is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal. Diefstal voor, tijdens of na de parkeerperiode kan niet op GoodParking worden verhaald.

 

 

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze:

 

7.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen GoodParking en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen GoodParking is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

7.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.